“Chao no Kuro Neko no Uta”

Title: Chao’s Black Cat Song
Performed by: Sugiyama Kazuko
Transliterated by: Crystal Rider

Atashi kuro nyan-ko te ashi wa shiro yo
Kimi no omeme ni PI to hi e hayashi
Neko ne-ko neko pom pom
Neko nya-n ka nya-n nya nya nya nya
Neko nya-n ka nya-n nya nya nya NYA